การพัฒนาอิฐบล็อกประสานด้วยชุดดินโชคชัยให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

Main Article Content

บุญเลิศ บุญมา
ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุญมา บ. และ อุ่นใจ ฐ., “การพัฒนาอิฐบล็อกประสานด้วยชุดดินโชคชัยให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 150–162, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

บุญเลิศ บุญมา

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี