องค์ประกอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

สมศักดิ์ วันสุดล
อัจฉรีย์ พิมพิมูล
อมรรัตน์ พันธ์งาม

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
วันสุดล ส., พิมพิมูล อ., และ พันธ์งาม อ., “องค์ประกอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 135–149, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

สมศักดิ์ วันสุดล

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อัจฉรีย์ พิมพิมูล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อมรรัตน์ พันธ์งาม

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี