การศึกษาสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกผสมโฟม

Main Article Content

ตฤณ ทีงาม
คัชรินทร์ เวชชากุล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทีงาม ต. และ เวชชากุล ค., “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกผสมโฟม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 123–134, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ตฤณ ทีงาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คัชรินทร์ เวชชากุล

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี