การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก

Main Article Content

ภัทราพล กองทรัพย์
นุจิรา กองทรัพย์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
กองทรัพย์ ภ. และ กองทรัพย์ น., “การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 106–122, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ภัทราพล กองทรัพย์

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นุจิรา กองทรัพย์

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร