การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

Main Article Content

รัชนี จูมจี
อรอนงค์ บุรีเลิศ
นพรัตน์ ส่งเสริม
เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จูมจี ร., บุรีเลิศ อ., ส่งเสริม น., และ เทพพิทักษ์ เ., “การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 92–105, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

รัชนี จูมจี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อรอนงค์ บุรีเลิศ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นพรัตน์ ส่งเสริม

คณะสาธารสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี