การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

Main Article Content

ทองชัย ภูตะลุน
วรปภา อารีราษฎร์
ธรัช อารีราษฎร์
สุรัตน์ ดวงชาทม

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ภูตะลุน ท., อารีราษฎร์ ว., อารีราษฎร์ ธ., และ ดวงชาทม ส., “การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 75–91, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ทองชัย ภูตะลุน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วรปภา อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ธรัช อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สุรัตน์ ดวงชาทม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม