การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ําประปาของประชาชนในเขตอําเภอเมืองและ อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

นันทวัน ทองพิทักษ์
ขจิตา มัชฌิมา
ธนกร สุทธิสนธ์
สมพร เทพฉิม

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทองพิทักษ์ น., มัชฌิมา ข., สุทธิสนธ์ ธ., และ เทพฉิม ส., “การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ําประปาของประชาชนในเขตอําเภอเมืองและ อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 58–74, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

นันทวัน ทองพิทักษ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขจิตา มัชฌิมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ธนกร สุทธิสนธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สมพร เทพฉิม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี