การพัฒนารูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสืบเสาะ แบบเพื่อนคู่คิดเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

จิรพงศ์ โกศัลวิตร์
กนก สมะวรรธนะ
ประวิทย์ สิมมาทัน

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
โกศัลวิตร์ จ., สมะวรรธนะ ก., และ สิมมาทัน ป., “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสืบเสาะ แบบเพื่อนคู่คิดเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 46–57, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

จิรพงศ์ โกศัลวิตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กนก สมะวรรธนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวิทย์ สิมมาทัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม