ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาใน สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กรวิกา หาระสาร
นพรัตน์ ส่งเสริม
อรอนงค์ บุรีเลิศ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
หาระสาร ก., ส่งเสริม น., และ บุรีเลิศ อ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาใน สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 25–45, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

กรวิกา หาระสาร

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นพรัตน์ ส่งเสริม

สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อรอนงค์ บุรีเลิศ

สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี