การวิเคราะห์แรงดันสูงสุดของวงจรรวมกําเนิดสัญญาณมาตรฐานแบบซีมอส

Main Article Content

นิกร เห็นงาม
จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เห็นงาม น. และ มหัทธนกุล จ., “การวิเคราะห์แรงดันสูงสุดของวงจรรวมกําเนิดสัญญาณมาตรฐานแบบซีมอส”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 12–24, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

นิกร เห็นงาม

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร