การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา

Main Article Content

ทวีสุข โภคทรัพย์
ธรัช อารีราษฎร์
สายชล จินโจ
เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ ผู้เชี่ยวชาญด้านทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามความ คิดเห็นของผ้เชี่ยวชาญที่ต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา สถาบันการพลศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) ด้านนโยบายและ หลักการ 1.2) ด้านกรอบสมรรถนะการใช้ไอซีที  1.3) ด้านการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาด้านไอซีที 1.4) ด้านกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที  1.5) ด้านสื่อสังคมออนไลน์  1.6) ด้านตัวชี้วัดการส่งเสริม สมรรถนะด้านไอซีที ขั้นตอนการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที  มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนการชี้แนะ 2) ขั้นชี้แนะ 3) ขั้นหลังการชี้แนะ  2) ความเหมาะสมของรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X=4.55, S.D.=0.05) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบการส่งเสริม สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.10) ความเหมาะสมของรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ของการพัฒนารูปแบบในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.53, S.D. = 0.02) ความเหมาะสมของขั้นตอน การส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (   X =4.56, S.D.=0.04)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
โภคทรัพย์ ท., อารีราษฎร์ ธ., จินโจ ส., และ พรหมสาขา ณ สกลนคร เ., “การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 145–165, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ธรัช อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สายชล จินโจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม