การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ 2 ทิศทาง และกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัต

Main Article Content

ดํารงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
วิบูลกิจธนากร ด., “การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ 2 ทิศทาง และกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัต”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 88–98, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

ดํารงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี