การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมกระบวนการผลิตรถยนต์

Main Article Content

นพนันต์ เมืองเหนือ
สิทธา คงธนจิตติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมกระบวนการผลิตรถยนต์ที่เขียน ขึ้นโดยโปรแกรมวิชวลเบสิกดอทเน็ต ทําการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมกระบวนการผลิตรถยนต์ บริษัทที่ใช้เป็น กรณีศึกษาได้แก่บริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในเขตปู่เจ้าสมิงพลาย ในการพัฒนาระบบจะใช้หลักการวิเคราะห์ และออกแบบระบบตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมประกอบไปด้วย ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุม การผลิต 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม และผู้ใช้โปรแกรม พบว่าการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมภาพรวมอยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เมืองเหนือ น. และ คงธนจิตติ ส., “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมกระบวนการผลิตรถยนต์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 182–196, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

นพนันต์ เมืองเหนือ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สิทธา คงธนจิตติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา