ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุ

Main Article Content

ธิติพร ชาญศิริวัฒน์
สมาน ลอยฟ้า
จิรดา แฮร์บส์ท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 374 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุคือ ปัจจัยด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสถานภาพร่างกายส่วนปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพล ต่อการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุ 3 ลําดับแรกคือ วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวิธีการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต และ ประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ชาญศิริวัฒน์ ธ., ลอยฟ้า ส., และ แฮร์บส์ท จ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 166–181, ม.ค. 2013.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ธิติพร ชาญศิริวัฒน์

สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาน ลอยฟ้า

สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จิรดา แฮร์บส์ท

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี