การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมด้วยระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ แบบปรับเหมาะโดยใช้ออนโทโลยี

Main Article Content

อัครวุฒิ ปรมะปุญญา
สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
มนต์ชัย เทียนทอง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมแบบปรับเหมาะด้วย ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้โดยใช้ออนโทโลยี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบพัฒนาขึ้นโดยผู้ใช้ 4) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีของเมกุยแกนส์และ 5) เพื่อหาค่าสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังจากการ เรียนด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมของระบบพัฒนาขึ้นโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ผู้สอนจํานวน 15 คน ผู้เรียนจํานวน 120 คน และผู้ดูแลระบบจํานวน 5 คน ทําการตอบแบบสอบถาม ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาฐานความรู้โดยใช้โปรแกรมโพรที และใช โปรแกรมภาษาพีเอชพีในการพัฒนาระบบ ซึ่งผลการประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ผลการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี (X = 4.09, S.D. = 0.13)  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สอนอยู่ในระดับดี (X = 4.12, S.D. = 0.30) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี (X = 3.93, S.D. = 0.87) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับดี  (X = 4.15, S.D. = 0.05)  3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้สูตรของเมกุยแกนสค่าที่คํานวณได้มีค่า มากกว่า 1.50 สรุปว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส 4) ผลการหาค่า สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังจากการเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ปรมะปุญญา อ., นิตย์สุวัฒน์ ส., และ เทียนทอง ม., “การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมด้วยระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ แบบปรับเหมาะโดยใช้ออนโทโลยี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 130–144, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

อัครวุฒิ ปรมะปุญญา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มนต์ชัย เทียนทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ