การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Main Article Content

ชัชวาล มงคล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมะม่วงกวนพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ในกระบวนการผลิตเปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต  2) แผนภาพการไหล ของกระบวนการผลิต  3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ แผนผังแสดงเหตุและผล ใช้เทคนิคการตั้งคําถามและหลักการอีซีอาร์เอสแล้วปรับปรุงกระบวนการผลิตจัดทํา มาตรฐานการปฏิบัติงาน และศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการวิจัยพบว่า ปริมาณการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นเวลาในกระบวนการผลิตและระยะทางการไหลของกระบวนการผลิตหลังการ ปรับปรุงลดลงความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานหลังจากใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตหลัง การปรับปรุงสูงกว่าก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มงคล ช., “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 99–114, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

ชัชวาล มงคล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์