ผลการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Main Article Content

ธรัช อารีราษฎร์
วรปภา อารีราษฎร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประเมินเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ที่กลุ่มเป้าหมายพัฒนาขึ้น เพื่อประเมินสื่อมัลติมีเดียที่ กลุ่มเป้าหมายพัฒนาขึ้น และเพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ลงทะเบียนรายวิชาการคนคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ จํานวน 12 คน ในปีการศึกษา 2557  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรม แบบประเมิน ความเหมาะสมของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดียของแหล่ง การเรียนรู้ และแบบวัดการยอมรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขั้นตอน หรือวิธีการในการศึกษา  มีขั้นตอน 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นการรวบรวมข้อมูล ขั้นการสรุปองค์ความรู้  ขั้นการจัดทําบทดําเนินเรื่อง  และขั้นนําสูงขึ้นเว็บไซต์   องค์ประกอบของเว็บไซต์ต้นแบบแหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 7 โมดูล ได้แก่ 1)   โมดูลการสื่อสาร 2) โมดูลจัดการแบนเนอร์ 3) โมดูลจัดการลิ้งค์เชื่อมโยง 4) โมดูลจัดการภาพกิจกรรม  5) โมดูลจัดการข่าวและกิจกรรม 6) โมดูลจัดการรายการเมนู และ 7) โมดูลจัดการสื่อมัลติมีเดีย  ผลการประเมิน ความเหมาะสมของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการดําเนินงานทดลองใช้มีดังนี้ ผลการประเมินเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการวัดการยอมรับนวัตกรรม พบว่า กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มเจ้าของแหล่งการเรียนรู้ยอมรับต่อนวัตกรรมโดยรวมในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
อารีราษฎร์ ธ. และ อารีราษฎร์ ว., “ผลการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 63–77, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ธรัช อารีราษฎร์

สาขาการจัดการเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วรปภา อารีราษฎร์

สาขาการจัดการเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม