ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่า และ ความสามารถเชิงนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานของกิจการหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์(โอทอป) กลุ่มเอในประเทศไทย

Main Article Content

อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
อดิลล่า พงศ์ยี่หล่า
พาชิตชนัต ศิริพานิช

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่า และความสามารถเชิงนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานของกิจการหนงึตําบลหนงึผลิตภณัฑ์ (โอทอป) กลุ่มเอใน ประเทศไทยประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการของกิจการกลุ่มสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มเอ ดาวเด่นสู่สากล ในประเทศไทย จํานวน 2,974 ราย โดยขนาดตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 341 ราย เลือกแผนการสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์เส้นทางเป็นสถิติที่ ทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า การบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้าการตลาดและการขาย และการบริการลูกค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีผลต่อผลการ ดําเนินงานของโอทอป กลุ่มเอในประเทศไทยและจะมีผลเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านความสามารถเชิงนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมการตลาด และพบว่าการกระจาย สินค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานโดยผ่านความสามารถเชิงนวัตกรรมมาก ที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุวรรณภูสิทธิ์ อ., พงศ์ยี่หล่า อ., และ ศิริพานิช พ., “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่า และ ความสามารถเชิงนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานของกิจการหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์(โอทอป) กลุ่มเอในประเทศไทย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 51–62, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์