ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

นันทพร สุทธิประภา
จิรายุ ยืนยง
ปทุมทิพย อุคํา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 จํานวน 305 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานการทดสอบที่การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากโดยแหล่งการรับข้อมูลข่าวสารได้แก่ สื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์ และสารคดีวารสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีแรงจูงใจต่อการลด ปริมาณขยะอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจที่ทําให้นักศึกษามีการลดปริมาณขยะคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ ซื้อของที่ไม่จําเป็นและสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้มีทัศนคติและพฤติกรรมการลดปริมาณ ขยะอยู่ในระดับมากและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักศึกษาได้แก่ เพศซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศหญิงมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะโดยภาพรวมดีกว่าเพศชาย อายุเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อกลุ่มตัวอย่างที่มี อายุมากกว่าจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยชั้นปีที่กําลังศึกษาเมื่อพิจารณาเป็น รายข้อกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นปีที่สูงจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะดีกว่าและสาขาที่กําลังศึกษาเมื่อ พิจารณาโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะโดยรวมดีกว่า สาขาอื่น ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุทธิประภา น., ยืนยง จ., และ อุคํา ป., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 32–50, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

นันทพร สุทธิประภา

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี