แนวทางการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

สมฤทธิ์ ขจรโมทย์
ธรัช อารีราษฎร์
วรปภา อารีราษฎร์
สุรัตน์ ดวงชาทม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียน การสอนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) สร้างแนวทางการบริหารจัดการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนและ  3) ศึกษาการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม แนวทางการบริหารจัดการไอซีที 2) แบบประเมินความเหมาะสมแนวทางการบริหารจัดการไอซีที  3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อตัวบ่งชี้ของกิจกรรม 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของ แนวทาง 5) แบบวัดความรู้และ6) แบบสอบถามการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการการใช้ไอซีที สถิติที่ใช้ ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อแนวทางการบริหารจัดการการใช้ไอซีทีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการบริหารจัดการ ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอน การสังเกต และ ขั้นตอนการสะท้อนผล ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมสําหรับผู้บริหารโรงเรียน หลักสูตรอบรมสําหรับครูผู้รับผิดชอบไอซีที หลักสูตรอบรมสําหรับครูผู้สอนไอซีที และหลักสูตรอบรมสําหรับ ครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่นๆ 3) การยอมรับแนวทางการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียน ประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ขจรโมทย์ ส., อารีราษฎร์ ธ., อารีราษฎร์ ว., และ ดวงชาทม ส., “แนวทางการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 18–31, ม.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

สมฤทธิ์ ขจรโมทย์

สาขาคอมพิวเตอร์แนวทางการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม