การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง

Main Article Content

สกุลวิทย์ ทองเทพ
สุดาพร ตังควนิช

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทองเทพ ส. และ ตังควนิช ส., “การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 194–206, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย