การศึกษาผลของนาโนไทเนียมไดออกไซด์ต่อการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ

Main Article Content

พรเพ็ญ โชชัย
ระมัด โชชัย

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
โชชัย พ. และ โชชัย ร., “การศึกษาผลของนาโนไทเนียมไดออกไซด์ต่อการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 177–193, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย