การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตท่อลำเลียงของเหลวภายในเครื่องยนต์ โดยการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบมิติ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง

Main Article Content

ภีม พรประเสริฐ
อมรรัตน์ พรประเสริฐ
แดน อุตรพงษ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พรประเสริฐ ภ., พรประเสริฐ อ., และ อุตรพงษ์ แ., “การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตท่อลำเลียงของเหลวภายในเครื่องยนต์ โดยการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบมิติ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 163–176, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย