การศึกษาอัตราการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์อุ่นน้ำป้อนแบบเปลือกและท่อด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Main Article Content

จักรกฤษณ์ ขันทอง
เสนีย์ ศิริไชย
อุทัย ผ่องรัศมี

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ขันทอง จ., ศิริไชย เ., และ ผ่องรัศมี อ., “การศึกษาอัตราการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์อุ่นน้ำป้อนแบบเปลือกและท่อด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 147–162, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย