การกำจัดเหล็กทั้งหมดด้วยถังกรองที่บรรจุทรายร่วมกับเปลือกส้มโอ

Main Article Content

วรรณา สายแก้ว

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สายแก้ว ว., “การกำจัดเหล็กทั้งหมดด้วยถังกรองที่บรรจุทรายร่วมกับเปลือกส้มโอ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 135–146, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย