การพัฒนาระบบพัสดุ แผนและงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Main Article Content

ธนกฤต บุตรอ่อน
อัจฉรีย์ พิมพิมูล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุตรอ่อน ธ. และ พิมพิมูล อ., “การพัฒนาระบบพัสดุ แผนและงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 120–134, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย