การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

สุกฤตา บุตรอ่อน
อัจฉรีย์ พิมพิมูล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุตรอ่อน ส. และ พิมพิมูล อ., “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 98–119, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย