การศึกษาการยอมรับกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีสู่ชุมชน

Main Article Content

ไชยยันต์ สกุลไทย
สมเจตน์ ภูศรี
ธรัช อารีราษฎร์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สกุลไทย ไ., ภูศรี ส., และ อารีราษฎร์ ธ., “การศึกษาการยอมรับกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีสู่ชุมชน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 85–97, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย