รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยอาศัยสื่ออีดีแอลทีวี รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Main Article Content

ชาตรี มูลชาติ
ธรัช อารีราษฎร์
สายชล จินโจ
เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มูลชาติ ช., อารีราษฎร์ ธ., จินโจ ส., และ พรหมสาขา ณ สกลนคร เ., “รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยอาศัยสื่ออีดีแอลทีวี รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 73–84, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย