การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม

Main Article Content

เดชพล ใจปันทา
วรปภา อารีราษฎร์
ธรัช อารีราษฎร์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ใจปันทา เ., อารีราษฎร์ ว., และ อารีราษฎร์ ธ., “การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 59–72, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย