ผลของการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Main Article Content

เปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
สนอง โลหิตวิเศษ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
แสนศิริทวีสุข เ. และ โลหิตวิเศษ ส., “ผลของการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 48–58, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย