การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคอีสานตอนล่าง

Main Article Content

ตระการตา พิสุทธิ์ไพศาล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พิสุทธิ์ไพศาล ต., “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคอีสานตอนล่าง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 28–47, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย