การศึกษาความรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น

Main Article Content

วัลลภา บุญวิเศษ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุญวิเศษ ว., “การศึกษาความรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 16–27, ก.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย