การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถโดยมีการจำกัดเวลาการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา: การขนส่งอิฐบล็อกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

อภิชิต มณีงาม
กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
อภินันทนา อุดมศักดิกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีฮิวริสติกส์สำหรับหาคำตอบของปัญหาการจัดเส้นทางการเดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาเงื่อนไขการจำกัดเวลาเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตเมือง เพื่อให้ได้เส้นทางการเดินรถที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด งานวิจัยนี้พัฒนาวิธีหาคำตอบเป็น 3 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ ขั้นตอนแรกจัดกลุ่มลูกค้าตามเงื่อนไขการจำกัดช่วงเวลาในการเดินรถ ขั้นตอนที่สอง สร้างคำตอบเริ่มต้นด้วยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม (Savings Algorithm) ขั้นตอนสุดท้ายนำคำตอบที่ได้จากขั้นตอนที่สองมาปรับปรุงเส้นทางโดยวิธีการปรับปรุงคำตอบเฉพาะที่ ซึ่งใช้การแลกเปลี่ยนลูกค้าระหว่างเส้นทาง (Customer-exchange) ผสมกับวิธีการย้ายลูกค้าหนึ่งรายระหว่างเส้นทาง (One-move Operator) ผลการศึกษาพบว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถลดระยะทางรวมจากเดิมร้อยละ 9.70

 

Solving the Vehicle Routing Problem with Traffic Time Restriction for Trucks Using Heuristics Method: A Case Study of Concrete Block Distribution in Bangkok Metropolitan Region

This research presents a heuristic to solve the vehicle routing problems with traffic time restriction for trucks in Bangkok Metropolitan Region. The objective is to determine the fleet composition as well as the set of routes that minimize the total distance traveled. The proposed method is composed of three steps as follows: grouping the customers based on areas of with traffic time restriction, applying Savings algorithm(SA)to construct an initial feasible solution, improving the solution by local search. The computational results show that SA hybridized Customer-exchange and One-move operator procedures provide the best solution which can reduce the total distance 9.70% on average.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มณีงาม อ., ศรีปฐมสวัสดิ์ ก., และ อุดมศักดิกุล อ., “การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถโดยมีการจำกัดเวลาการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา: การขนส่งอิฐบล็อกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 73–85, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย