ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ

Main Article Content

สมภาร ดอนจันดา
คณิศร ภูนิคม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการ ดำเนินธุรกิจ และยืนยันตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไรที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน โดย ประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ วิธีดำเนินการวิจัยเริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อสมรรถนะการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย โดยอิงแนวคิดของเทคนิคเพื่อการตัดสินใจแบบกลุ่มมาช่วย จัดกลุ่มตัวชี้วัดด้วยเทคนิคแผนภาพความเกี่ยวโยง พัฒนา แบบสอบถามเพื่อกำหนดปัจจัยและตัวชี้วัด คัดเลือกและส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถาม พัฒนาแบบสอบถามเพื่อกำหนดน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยและตัวชี้วัด กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม และ ส่งแบบสอบถาม ประมวลผลแบบสอบถามโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยและตัวชี้วัดด้วย กลวิธีทางสถิติด้วยแฟคเตอร์อนาไลซีสและยืนยันตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น

ผลการวิจัยพบว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไรมีทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยหลักด้านการเงิน (0.456) รองลงมาคือด้านลูกค้า (0.363) ด้านกระบวนการภายใน (0.125) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (0.058) ตามลำดับ มี 14 ปัจจัยรอง โดยปัจจัยรองที่มีความสำคัญมากที่สุดคือกำไร (0.289) รองลงมาคือ การรักษาลูกค้าเก่า (0.205) และรายได้ (0.117) ตามลำดับ และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด

 

Key Success Indicators of Semi-profits Business Operations by Applying Balance Scorecard Principle : A Case Study in Royal Development Project

The objectives of this research are 1) to study the indicators of success on semi-profit businesses by applying the principles of Balance Scorecard (BSC). 2) to develop key success factors, and 3) to confirm success factors have developed indicators covering all four sides of the Balanced Scorecard of this case study of the royal development project. The methodology of this research is collecting information about the indicators that affect business performance of semi-profit businesses in this study. Research papers on the concept of synthesis techniques for group decision making (Nominal Group Technique) were used to help in the research, including indicators grouped with relate technical diagram. A questionnaire was developed to determine the factors and indicators research. This was selected and sent to expert. Analysis and query processing was included in the questionnaire to determine the weight of factors and indicators. Query processing by analytical hierarchy process (Analytic Hierarchy Process: AHP) was used. Analysis of factors associated with statistical techniques and indicators by factor analysis was recorded. Secondary key factors and indicator were also developed and confirmed.

The results showed that, indicators of success in the semi-profit business half profit with all four of the main factors is a key factor in the financial (0.456), followed by the client (0.363), the internal process (0.125), and learning . and development (0.058), respectively, with 14 secondary factors were secondary factors that are most important income (0.289) , followed by keeping old customers (0.205) and income (0.117) respectively, and there are totally 25 indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ดอนจันดา ส. และ ภูนิคม ค., “ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 52–60, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย