การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น

Main Article Content

ภาณุภัณฑ์ ภาระเวช
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น (Differential Evolution : DE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบแบบเส้นตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจำนวนสถานีงานน้อยที่สุด (m) จึงจัดเป็นปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 (Simple Assembly Line Balancing Problem Type 1 : SALBP-1) ซึ่งวิธีการ DE จะทำการสร้างเวกเตอร์เริ่มต้นโดยการสุ่มจำนวนจริง จากนั้นจะทำการปรับปรุงคำตอบโดยการผ่าเหล่า (Mutation), การข้ามสายพันธุ์ (Crossover) และทำการคัดเลือก (Selection) ซึ่งในบทความวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธี Mutation 3 วิธีคือ “DE/rand”, “DE/Best/1” และ “DE/Rand-to-Best/1” มาใช้ร่วมกับวิธี Crossover 2 วิธีคือ Binomial Crossover และ Exponential Crossover 2 Position ในการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 ที่มีงาน 7-111 งาน จำนวน 64 ปัญหา จากการทดลองพบว่าการนำวิธี “DE/Best/1” มาใช้ร่วมกับวิธี Exponential Crossover ให้คำตอบที่ดีที่สุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุด จำนวน 59 ปัญหา ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการปรับปรุงคำตอบที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วิธี “DE/Rand” ร่วมกับ Binomial Crossover, “DE/Best/1” ร่วมกับ Binomial Crossover , “DE/Rand-to-Best/1” ร่วมกับ Binomial Crossover , “DE/Rand” ร่วมกับ Exponential Crossover และ “DE/Rand-to-Best/1” ร่วมกับ Exponential Crossover ที่สามารถให้คำตอบที่ดีที่สุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุด จำนวน 27, 34 , 31, 45 และ 54 ปัญหาตามลำดับ

 

Solving an Assembly Line Balancing Problem by Differential Evolution

This article proposes Differential Evolution (DE) that can increase efficiency of Simple Assembly Line Balancing. A purpose is to find minimal workstations (m), which can be classified as Simple Assembly Line Balancing Problem Type 1 (SALBP-1). To begin, DE will generate initial vector by sampling from real numbers, which those results will undergo Mutation, Crossover and Selection. In this article, we apply each of 3 methods of Mutation which are “DE/Rand”, “DE/Best/1” and “DE/Rand-to-Best/1” with each of 2 methods of Crossover which are Binomial Crossover and Exponential Crossover 2 Position. In Simple Assembly Line Balancing Type 1 which contains 7-111 tasks, 64 problem, we find that the application of “DE/Best/1” with Exponential Crossover provides the best answer within the least amount of time for 59 problems. While the other combinations which are “DE/Rand” with Binomial Crossover, “DE/Best/1” with Binomial Crossover, “DE/Rand-to Best/1” with Binomial Crossover, “DE/rand” with Exponential Crossover and “DE/Rand-to Best/1” with Exponential Crossover, yield the best answer within the least amount of time for 27, 34, 31, 45 and 54 problems, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ภาระเวช ภ. และ ปิตาคะโส ร., “การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 13–20, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย