การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Main Article Content

สันต์ธวัช ศรีคําแท้
สุพัตรา ประดับพงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉลี่ยสูงกับสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉลี่ยต่ำ กลุ่มตัวอย่างสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ บุคลากรในสถานศึกษา จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 96 คน และครู จำนวน 209 คน รวม 305 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และกลุ่มตัวอย่าง สำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 2 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 20 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีดังนี้ (1) แบบประเมินภาวะผู้นำทางวิชาการฉบับผู้บริหาร (2) แบบประเมินภาวะผู้นำทางวิชาการฉบับครู (3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู และ (5) แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ค่าร้อยละ สถิติอ้างอิงขั้นสูง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวม เท่ากับ .89 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .80 2) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉลี่ยสูงมีความแตกต่างจากภาวะผู้นำทางวิชาการในสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉลี่ยต่ำโดยมีหัวข้อที่ใช้ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 66 ประเด็น กลุ่มคะแนนเฉลี่ยสูงปฏิบัติ 62 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 93.93 กลุ่มคะแนนเฉลี่ยต่ำ มีการปฏิบัติ 32 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 48.48 และมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 30 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 45.45

 

Study of Instructional Leadership Affecting Academic Administrative Effectiveness of Administrators in Schools under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1

This research aims to (1) study the instructional leadership of the administrators of schools under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 that affects academic administrative Effectiveness, and (2) compare the instructional leadership of the administrators in schools under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 between those with high student achievement average scores and those with low student achievement average scores. The sample group for Objective 1 consisted of 96 school administrators and 209 teachers totaling 305 selected through stratified random sampling technique. The sample group for Objective 2 was 20 school administrators selected through purposive sampling. The research instruments used for data collection were (1) Principal Instructional Management Rating Scale: Principal Form (2) Principal Instructional Management Rating Scale : Teacher Form (3) Semi-structured Interview, (4) Teacher Satisfaction Questionnaire, and (5) Document Analysis. The descriptive statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and percentages. The inferential statistical analysis was done by a computer software package. The key findings were as follows: 1) instructional leadership of administrators of schools had a direct influence on academic administrative effectiveness with the influence coefficients of 0.89 and the square multiple correlation coefficient of 0.80; and 2) instructional leadership scores of administrators in schools between those with high student achievement average scores and those with low student achievement average scores were significant different. Out of 66 items, administrators with high leadership scores had leadership behavior of 62 items (93.33 per cent), while those with low leadership scores had 32 items (48.48 per cent). The difference of behavioral items was 30 items accounted for 45.45 per cent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีคําแท้ ส. และ ประดับพงศ์ ส., “การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 125–137, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย