รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษาเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์

Main Article Content

ภคิน ไชยช่วย
จำลอง วงษ์ประเสริฐ
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ของบุคลากรและนักศึกษา เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์วิธีดำเนินการวิจัย เริ่มต้นศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดการความรู้จากงานวิจัย โดยอิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ จากการศึกษาความสัมพันธ์กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามตามตัวบ่งชี้ที่วัดลักษณะของตัวแปรสังเกตในแต่ละด้านของตัวแปรแฝง แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีความตรงเชิงเนื้อหา มีความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความเชื่อมั่น นำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ 283 คน บุคลากร 263 คน นักศึกษา 254 คน ในวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นแล้วสุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด (Confirmatory Factor Analysis - CFA) ทั้ง 8 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์กร 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านการทำงานเป็นทีม 5) ด้านภาวะผู้นำ 6) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 7) ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 8) ด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย จากนั้นวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และปรับแก้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์สูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.535 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.240, 0.225, 0.122 ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.400 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีมและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.237, 0.115, 0.056 ตามลำดับจากมากไปหาน้อย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี ค่า \inline \dpi{100} \chi ^{2} = 10844.503, df = 5474, \inline \dpi{100} \chi ^{2} /df  = 1.981, CFI = 0.938, TLI = 0.932, RMSEA = 0.035, และ SRMR = 0.032

 

A Model of Causal Relations of the Factors Influencing Knowledge Management on Utilization of the Research Results by the Personnel and the Students of the Academic Affairs Institute Network of the Public Health and Medical Technology

The research aimed to study the casual relations, to develop a model of the casual relations and to examine a conformity of the casual relation model which influenced the knowledge management on application of the research results by the personnel and the students of public health and medical technology network institutes. The research methodology consisted of a study of relations of the variables which influenced utilization of the research results and knowledge management. The questionnaire was constructed and developed according to the indicators which were used to measure the variables. The developed questionnaire was validated and found to have a content in conformity with a structure and confidence. The questionnaire in question was used to collect data from 283 instructors, 263 personnel and 254 students of the network institute of public health and medical technology. The samples were obtained by a stratified random sampling. Data gained were analyzed by Mplus. A confirmatory factor analysis was conducted in 8 aspects: the organization’s basic structure, information technology, administration, team work, leadership, atmosphere and organizational culture, utilization of the research results, and management of knowledge gained from research. Then analyzes the causal model, and modify the causal model.

The research findings were as follows: The variables which directly influenced knowledge management on utilization of the research results at the highest level were utilization of the research aspect followed by leadership, atmosphere, organizational culture and information technology. Coefficient values of these variables were equivalent to 0.240, 0.225, and 0.122 respectively. The variable which indirectly influenced knowledge management at the highest level was administration, followed by leadership and team work. The coefficient values were equivalent to 0.237, 0.115 and 0.056 respectively. The model of the causal relations of the factors which influenced knowledge Management on utilization of the research results by the personnel and the Students in the study was well fitted with empirical data considering the consistency index such as \inline \dpi{100} \chi ^{2} = 10844.503, df = 5474, \inline \dpi{100} \chi ^{2} /df  = 1.981, CFI=0.938, TLI=0.932, RMSEA=0.035, andSRMR=0.032

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ไชยช่วย ภ., วงษ์ประเสริฐ จ., และ เจริญพันธ์ จ., “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษาเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 103–124, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย