การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

ทรงกรด พิมพิศาล

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการรายงานการวิจัยเชิงประยุกต์เป็นการพัฒนาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับด้านความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการกับระบบได้สะดวก ลดเวลา และความซ้ำซ้อนในการทำงานในปัจจุบันและสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น (2) วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ด้านความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการวิจัยที่ได้คือพบองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นได้ถูกทดสอบและประเมินผลของระบบสารสนเทศด้านความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยแบบสอบถามได้ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) และระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับดี

 

The Study and Development of an Information System in Skill and Local Knowledge in the Province of Kalasin

This paper is a report of an application research. This involves the application of GIS on skill and local knowledge in the province of KALASIN. The system can reduce currently reiterated work, and support more efficient work. This study aimed to (1) study of local knowledge context in the province (2) to analyze and create a prototype of GIS database of local knowledge. The results showed the skill and knowledge in Kalasin province. The instrument for evaluating efficiency and quality of the information system of skills and local knowledge in Kalasin province was a questionnaire. From the questionnaire responded, the mean and standard deviation were found to be 4.45 and 0.50, respectively. The results indicated that the system developed had efficiency and quality in a good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พิมพิศาล ท., “การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 79–91, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย