การประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์
มุสิกร ธุศรีวรรณ
วิรุธน์ บัวงาม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย และ 2) ศึกษาปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ อาจารย์พี่เลี้ยง จำนวน 13 คน อาจารย์นิเทศ จำนวน 5 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย จำนวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์พี่เลี้ยงส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.84, \inline \dpi{100} \sigma = 0.93) ด้านการจัดการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.93, \inline \dpi{100} \sigma = 1.02) และด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.89, \inline \dpi{100} \sigma = 0.84) อาจารย์นิเทศส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.79, \inline \dpi{100} \sigma = 0.78) ด้านการจัดการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง (μ = 3.48, \inline \dpi{100} \sigma = 1.21) และด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.40, \inline \dpi{100} \sigma = 1.27) และนักศึกษาประเมินการผลการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.69, \inline \dpi{100} \sigma = 1.11) ด้านการจัดการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.59, \inline \dpi{100} \sigma = 0.91) และด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (μ = 3.66, \inline \dpi{100} \sigma = 0.86) แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดฝึกประสบการณ์ในอนาคตได้

 

Evaluation Management of Thai Traditional Medicine Practicum Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine Ubon Ratchathani Rajabhat University

This research aimed to 1) Evaluation of Thai Traditional Medicine Practicum, Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University 2) Study of problem for a medical professional experiences Thai Traditional Medicine Practicum, Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University. The population in this research is teacher of 13 students and 5 supervising faculty of medical professional experiences, 59 were used in this study. Rating scale 5 level analyzes data using basic statistics including frequency Percentage Mean and standard deviation. The results showed 1. Faculty mentors, most evaluations of training of professional experience in operations. Overall, a very practical level (μ = 3.84, \inline \dpi{100} \sigma= 0.93), management supervision. Overall, a very practical level (μ = 3.93,  \inline \dpi{100} \sigma= 1.02) and the evaluation. Overall, a very practical level (μ = 3.89,  \inline \dpi{100} \sigma= 0.84) 2. Faculty supervision, the evaluation of training of professional experience in operations. Overall, a very practical level (μ = 3.79,  \inline \dpi{100} \sigma= 0.78), management supervision. The overall performance in the medium (μ = 3.48,  \inline \dpi{100} \sigma= 1.21) and the evaluation. Overall, at a moderate level (μ = 3.40,  \inline \dpi{100} \sigma= 1.27). 3. Students evaluate the results of training experience. The operation Overall, a very practical level (μ = 3.69,  \inline \dpi{100} \sigma= 1.11), management supervision. Overall, a very practical level (μ = 3.59, \inline \dpi{100} \sigma = 0.91) and the evaluation. Overall, a very practical level (μ = 3.66,  \inline \dpi{100} \sigma= 0.86). Research has shown that. A medical professional experiences Thai Traditional Medicine Practicum, Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine overall, a very practical level. Which can be used as a guide to future experiences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
กลางประพันธ์ ส., ธุศรีวรรณ ม., และ บัวงาม ว., “การประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 72–78, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย