ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพความงามและสปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29

Main Article Content

วิรุธน์ บัวงาม
ดารชา เทพสุริยานนท์
สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพความงามและสปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 327 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีจำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9145 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐานและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความต้องการศึกษาต่อและมีความพร้อม จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ต้องการแต่ยังไม่มีความพร้อม จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 และไม่ต้องการ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีทัศนคติต่ออหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพความงามและสปา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (\inline \bar{x}= 4.22, S.D = 3.96) 3) ตัวแปรเกรดเฉลี่ย จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง รายได้ที่คาดหวังจากการประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพความงามและสปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Educational Needs in Health Beauty and Spa Curriculum of Student in Schools under the Office of Secondary Education 29

This research aims to (1) study the educational needs in the health science beauty and spa curriculum. Students Grade 6 Schools under the Office of Education School Maug District 29 in UbonRatchatani Province. (2) to study the relationship needs further study of students at grade 6 schools under the Office of Education School Maug District 29 in UbonRatchathani Province. and 3) Gather information for the preparation of Science Beauty and Spa curriculum of Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine. Except the sample consisted of 327 grade 6 students who were selected by multistage random sampling.Tools used to collect data was the number one issue is the reliability equal to 0.9145 preliminary analysis of the respondents. The data were statistically analyzed ware frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi–square.

The results showed

1. Students in grade 6 schools under the Office of Education 29 in UbonRatchatani Province there is a need for further study and the availability ware 21.50 percent, but still not ware 55.45 percent and do not want ware 23.05 percent.

2. Students in Grade 6 Schools under the Office of Education 29 in UbonRatchatani Province has attitude towards health science beauty and spa curriculum. Average at High level. (\inline \bar{x} = 4.22, SD = 3.96) 3. Variables GPA, Number of siblings who are studying, Income of the parents, and Income expected from the occupation was associated with a course of study in health science beauty and spa curriculum. Students Grade 6 Schools under the Office of Education 29 in UbonRatchatani Province statistically significant at the .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บัวงาม ว., เทพสุริยานนท์ ด., และ กลางประพันธ์ ส., “ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพความงามและสปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 61–71, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย