การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า

Main Article Content

ลำเพา ลาพันธ์
รักชาติ ท่าโพธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ในการจักสานกระติบข้าว โดยการหาค่ามอดูลัสของแรงดึงสูงสุดและค่ามอดูลัสของแรงดึงสูงสุดเฉลี่ย ของวัสดุที่ใช้ในการสานกระติบ และเปรียบเทียบการส่งผ่านความร้อน และค่าความชื้นของข้าวเหนียวนึ่งที่เก็บไว้ในกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า กลุ่มตัวอย่างกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า รูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.50 เซนติเมตร 12.50 เซนติเมตร และ 14.50 เซนติเมตร ตามลำดับ แต่ละขนาดและแต่ละชนิดจะมี 3 ใบ รวม 27 ใบ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่ามอดูลัสของแรงดึงสูงสุดของตอกของไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.162 x 1010 N/m2 รองลงมา คือ ตอกของคล้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.119 x 1010 N/m2 และตอกของกก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.133 x 1010 N/m2ตามลำดับ 2) ผลการส่งผ่านความร้อน และค่าความชื้น ของข้าวเหนียวนึ่งที่เก็บไว้ในกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า ดังนี้ (2.1) กระติบข้าวที่มีความสามารถในการเก็บความร้อนและความชื้นได้ดี โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ กระติบข้าวที่สานด้วยคล้า ไม้ไผ่ และกก ตามลำดับ (2.2) เมื่อศึกษาขนาดของกระติบข้าว พบว่า ที่มีความสามารถในการเก็บความร้อนและความชื้นได้ดี โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14.50 เซนติเมตร 12.50 เซนติเมตร และ 10.50 เซนติเมตร ตามลำดับ

 

Study of the Physical Properties of Rice Boxes Made from Bamboo, Umbrella Plant and Calathea

This research was aimed to study the physical properties of Rice Boxes Made from bamboo, umbrella plant and calathea. Thermal conductivity and moisture preservation were compared among three different materials and different sizes of Rice Boxes to determine the ability of heat preservation. The specimens consisted of different cylinder sizes of 10.50 cm., 12.50 cm. and 14.50 cm. in diameter. The results of this research are as follow : 1) In addition of modulus maximum tensile strength, the bamboo had modulus of maximum tensile strength more than Calathea and Umbrella plant. 2) Thermal conductivity and moisture dissipation were compared among three different materials and different sizes of Rice Boxes. (2.1) The ability of heat preservation and moisture preservation of Rice boxes made from Calathea is higher than rice boxes made from bamboo and umbrella plant. (2.2) The ability of heat preservation and moisture preservation of Rice Boxes specimens with cylinder sizes of 14.50 cm. in diameter is higher than that of 12.50 cm. and 10.50 cm. in diameter.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ลาพันธ์ ล. และ ท่าโพธิ์ ร., “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 48–60, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย