การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษเหลื่อใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง

Main Article Content

เจษฎา สายสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องกระดาษเหลือใช้เพื่อพัฒนาเป็นของตกแต่ง เป็นการศึกษาค้นคว้าวิธีการนำกระดาษเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุอื่น เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์(ของที่ระลึก สำหรับแนวคิดในการออกแบบผู้วิจัยเลือกใช้แรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ต่างๆในเขตพื้นที่อีสานใต้เป็นกรณีศึกษาทั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษเหลือใช้ และกรรมวิธีการผลิตเป็นงานหัตกรรม 2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของอีสานใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3) พัฒนาคุณภาพวัสดุและกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษเหลือใช้ จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษเหลือใช้และการใช้ในงานหัตกรรมพบว่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษในภาคอีสาน มี 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทตั้งพื้นและผลิตภัณฑ์ประเภทแขวน รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษประเภทตั้งพื้น ควรเป็นลักษณะรูปทรงสามมิติ เช่น กระปุกออมสิน ตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ๆ กล่องใส่ของ ที่ใส่ปากกา โต๊ะนั่งรูปสัตว์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษประเภทแขวน ควรเป็นลักษณะงานนูนต่ำ หรือนูนสูง เช่น ที่แขวนกระดาษชำระ ตัวการ์ตูนติดตู้เย็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

 

A Design and Development of Souvenirs form Waste Paper

This study reports on the development of souvenirs from waste paper. The research examines applications of waste paper and other materials in producing souvenir products. The design of these products was based on unique Esan motifs. The objectives of the study were as follows: (1) To compile existing information about waste paper and its applications in handcrafts, (2) To gather information about unique Esan motifs for the purpose of developing souvenir products, and (3) To improve the quality of materials and production processes. The participants were purposively sampled from a population of handicraftsmen the three findings are summarized as follows. First, based on the complied information on the use of waste paper in handcrafting, it was found that handcrafts from waste paper were divided into two types: stand-alone and handing products. Stand-alone products should be three-dimensional in shape; their examples included piggy banks, toy animals, multi-purpose boxes, pen holders, and animal-shaped table sets. Hanging products should be bas-relief artwork; the examples included toilet paper holders and animal-shaped refrigerator magnets.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สายสุข เ., “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษเหลื่อใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 169–182, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย