การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

สำลี ดวงบุบผา
ชาญชัย สุกใส

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าจำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.66 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่องระบบจำนวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.83/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X} = 4.52)

 

The Development of the Mathematical Skill Package in the Integral Number as Complement for Organizing the Learning Activities Based on CIPPA Model for Mattayomsuksa One Students

The research aimed to develop the mathematical skill package in the integral number as a complement of learning activities based on CIPPA Model for Mattayomsuksa one students according to a 75/75 criterion, to compare the learning achievement before and after using the mathematical skill package, and to examine the satisfaction of the Mattayomsuka one students toward the package. The samples used in the research were 40 Mattayomsuksaone students of Ban Muangtao School in the first semester of the school year 2014. They were obtained by a simple random sampling. The research instruments consisted of 6 sets of the mathematical skill package on the integral number; 12 lesson plans based on CIPPA model; a multiple choice achievement test of 30 items on the integral number, with a difficulty value from 0.37 to 0.66, a discrimination value ranging from 0.27 to 0.73 and a confidence value equivalent to 0.87; a 20-item questionnaire of the satisfaction evaluated by the students in the mathematical skill package based on CIPPA Model. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent sample t-test. The research findings were as follows.1) The mathematical skill package in the integral number as a complement for learning activities based on CIPPA Model for Mattayomsuksa one students had an efficiency equivalent to 84.83/83.50. 2) The post-test score was higher than the pre-test score at the statistical Significance of 0.05. 3) The satisfaction of Mattayomsuksa one students toward the mathematical skill package was at the highest level (\bar{X} = 4.52).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ดวงบุบผา ส. และ สุกใส ช., “การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 135–148, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย