ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของโรงพยาบาล

Main Article Content

สกลนันท หุ่นเจริญ
ณมน จีรังสุวรรณ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากร องค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมองค์กรของโรงพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยจะทำการศึกษาในระบบบริหารทรัพยากรที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบในโรงพยาบาล 10 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรภายใน สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง จะส่งผลให้ เกิดแรงผลักดัน ให้ระบบเกิดได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงภายในองค์กร (2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการ อบรมจะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ สามารถทำความเข้าใจหรือสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตน (3) ความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ จะส่งผลให้ลดแรงต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นภายในโครงการได้ (4) การกำหนดนโยบาย กระบวนการทำงานและการตรวจสอบ จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เกิดความมั่นใจต่อกระบวนการทำงานและ (5) เกณฑ์ในการคัดเลือกระบบจะส่งผลให้เกิดการจัดหาหรือปรับ ระบบให้เหมาะสมต่อกระบวนการทำงานเดิมมากที่สุด โดยปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้บริหารโครงการสามารถ กำหนดกลยุทธ์การทำงานภายในโครงการ การเตรียมกิจกรรม แผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ของระบบบริหารทรัพยากรองค์กรภายในสภาพแวดล้อมโรงพยาบาล

 

Factors Affected Hospital Adoption Behavior of Enterprise Resource Planning System

The purpose of the research study was to examine the factors that affected the adoption behavior of Enterprise Resource Planning in the hospital environment. The Enterprise Resource Planning of university hospitals in Bangkok were studied using In-depth Interview with 10 stakeholders. The result indicated that the following factors affected hospital adoption behavior of ERP in hospitals: (1) Top Management Support which would steadily accelerate the adoption of ERP in its organization, (2) Communications and Trainings which would establish the user's understanding of the system and the user's ability to adapt to the new change that he was encountering, (3) Users Involvement which would reduce the potential user resistance of the system, (4) Policy, Process and Monitor which would create the user's confidence on the system work process and (5) Selecting the System which would assist project manager in arranging the appropriate new system preparation and adjustment to best fit the existing work process. These factors affected the project manager's ability to develop the project work strategy and organize and plan for activities that work in accordance with ERP in hospital environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
หุ่นเจริญ ส. และ จีรังสุวรรณ ณ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของโรงพยาบาล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 72–83, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย