การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล

Main Article Content

ชาญชัย นามพล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เสนอวิธีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล ตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิไทยพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยข้าวขาวสุทธิ 98 เปอร์เซ็นต์ และข้าวแดงไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ขั้นแรกของการทดลองนำภาพข้าวดำผ่านกระบวนการจัดเตรียมภาพ เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนด้วยวิธีการมอร์โฟโลจิกคอลขั้นต่อมาทำการจำแนกรูปที่เป็นข้าวแดงและข้าวขาวออกจากกันด้วยการดูค่าระดับภาพเทาตั้งแต่ระดับ 10 จนถึงค่า 255 และทำการแปลงเป็นภาพตรรกะ ทั้งสองภาพ ขั้นต่อมาทำการตรวจสอบจำนวนพิกเซลภาพที่เป็นระดับตรรกะ “1” ทั้งสองภาพ เพื่อหาค่าจำนวนพื้นที่พิกเซลของข้าวแดงและข้าวขาว ท้ายที่สุดนำภาพทั้งสองมาทำการคำนวณอัตราส่วนข้าวแดงปนในข้าวขาว ผลการทดลองด้วยภาพจำนวน 73 ภาพ ควบคุมแสงพอเหมาะไม่ทำให้เกิดเงาภาพสามารถคำนวณอัตราส่วนข้าวแดงปนในข้าวขาว ได้ถูกต้องร้อยละ 83.3

 

The Verifying of the Red Rice Seed Mixed in the White Rice Seed by Digital Image Processing

This research proposes the verifying method of the red rice seed mixed in the white rice seed by a digital image processing technique based on the rice seed quality standard of the Rice Department of Thailand. There is Thai jasmine rice, the jasmine white rice 105 that comprises 98 percent of the purely white rice and no more than 2 percent of the red rice. In the first step of an experiment, the black-white images are processed by preparing image procedures for eliminating noise signals with the morphological technique. In the second step, the red and white rice images are separated by monitoring levels of the gray scale images from the value of 10 to 255, and then both images are converted to logical images. In the third step, amount of image pixels are verified as the logic “1” in both images for finding out amount of pixel areas of the red and white rice. In the last step, both images are computed the ratio of the red rice mixed in the white rice. The result of an experiment with 73 images and an appropriate light control without image shadows, can compute the ratio of the red rice mixed in the white rice with an accurate value of 83.3 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
นามพล ช., “การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 59–71, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย