วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

Main Article Content

พีระวัฒน์ โชคณัติ
กนกวรรณ สุภักดี
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะกรณีศึกษางานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 316 สถานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ต้นทุนในการเดินทางซ่อมบำรุงมีต้นทุนต่ำที่สุดภายใต้ข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการทำงานและการเดินทาง มีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง โดยพนักงานมีเวลาทำงานในแต่ละวัน 420 นาที ในแต่ละสถานีอนามัยมีเวลาในการซ่อมบำรุงแตกต่างกันตามจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มี นำข้อจำกัดมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาและทำการประยุกต์วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาเพื่อหาต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยได้เลือกวิธีนี้ในการแก้ปัญหาเนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีที่นิยมและสามารถหาคำตอบได้ดีและอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการแม่นตรงหรือฮิวริสติกอื่น จากนั้นได้ทำการปรับปรุงกระบวนการครอสโอเวอร์และทำการปรับค่าพารามิเตอร์ปัจจัยค่าน้ำหนัก (F) และ อัตราการครอสโอเวอร์ (CR) แบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในการคัดเลือกสายพันธ์สามารถลดระยะทางก่อนที่จะทำการจัดเส้นทางถึง 7,721.20 กิโลเมตร จำนวนเส้นทางในการเดินทางลดลง 90 เส้นทาง และลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 211,542.77 บาท หรือคิดเป็น 43.93%

 

Differential Evolution Algorithm (DE) for Solving Vehicle Problem for Medical Equipment Maintenance

This research presents a differential evolution algorithm to solve the vehicle routing problem for maintenance of medical equipment in all 316 health promoting in Ubon Ratchathani. The objective is to minimize cost for medical equipment maintenance that limits the period of service time and travel time. A maintenance center, employees work 420 minutes per day. Each health promoting hospital has maintenance time vary according to a number of medical devices. This research aims to apply differential evolution algorithm to find the minimum cost. It is a popular algorithm and can find the answer quickly compared to other heuristics. The researchers adjusted the crossover process an important process, a process of mixing species. It then automatically adjust the parameters F and CR in order to get better performance. Can reduce the distance before routing to 7,721.20 Kilometers. Number of routes in traveling reduced 90 Routes and reduce cost 211,542.77 Baht or 43.93%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
โชคณัติ พ., สุภักดี ก., และ ปิตาคะโส ร., “วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 46–58, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย