การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลหมายเลข TMS320F28335 ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/SIMULINK สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบลูปปิด

Main Article Content

บุญล้ำ สุนทร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นถึงการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลหมายเลข TMS320F28335 ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/SIMULINK เพื่อควบคุมความเร็วและการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบลูปปิดวงจรควบคุมมอเตอร์นี้ประกอบด้วยวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอล (ADC) วงจรเข้ารหัส(Encoder) วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาลอก (DAC) วงจรพีดับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) และวงจรอินเตอร์เฟสอินพุตเอาต์พุตสามารถใช้งานได้ทั้งในการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับสำหรับอัลกอริทึมนี้ใช้โปรแกรมโค้ดคอมโพเซอร์สตูดิโอ (CCS) ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/SIMULINK เพื่อใช้ในการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวรขนาด 250 วัตต์ แรงดัน 90 โวลต์ แบบลูปปิด โดยใช้การออกแบบด้วยวิธีการควบคุมแบบผลตอบสนองความถี่และตัวควบคุมแบบพีไอ (PI) จากผลการทดลองพบว่าการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB และอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงด้วยตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลหมายเลข TMS320F28335 มีผลตอบสนองของความเร็วแรงดันและกระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ขณะที่ไม่มีโหลดและมีโหลดรบกวนมีผลที่ใกล้เคียงกัน

 

The Application TMS320F28335 Digital Signal Controller With MATLAB/SIMULINK Program for Closed Loop Direct Current Motor Driving

This paper aims to adapt using TMS320F28335 digital signal controller with MATLAB/ SIMULINK Program for speed control and closed loop direct current motor driving. This circuits for motor drive consists of analog to digital, encoder digital to analog and PWM input/output interface circuits. These interface circuits can be used in both of direct current motor and alternative current motor drive. This control algorithm using Code Composer Studio program can be used together with MATLAB/SIMULINK for closed-loop permanent magnet DC motor250 watts 90 volts control. This speed control is designed using frequency response method and Proportional – Integral (PI) controller. The experiment results shown simulation of MATLAB program and TMS320F28335 digital signal controller are similar effect of speed response, voltage and armature current no-load and load disturbance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุนทร บ., “การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลหมายเลข TMS320F28335 ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/SIMULINK สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบลูปปิด”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 15–32, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย