ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีในนาข้าวจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

นันทพร สุทธิประภา
ยุภาพร อำนาจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีในนาข้าวจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกร จำนวน 500 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เคยใช้สารเคมี โดยเคยใช้สารเร่งการเจริญเติบโต มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีบางชนิด ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดความเป็นกรดค้างในดิน มีความรู้เกี่ยวกับการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบฝุ่นหรือผงจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าการพ่นแบบอื่น ๆ มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยถ้ามีสารเคมีแพร่กระจายอยู่สามารถเข้าสู่ร่างกายจนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ เกษตรกรมีวิธีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมี โดยอาบน้ำฟอกสบู่ภายหลังพ่นสารเคมีทุกครั้ง ถ้ามีบาดแผลบริเวณร่างกายจะหยุดฉีดพ่น เมื่อมีอาการแพ้พิษสารเคมีจะหยุดทำงานแล้วไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วไม่เว้นระยะในการเก็บผลผลิต และหลังจากฉีดพ่นสารเคมีได้ปิดป้ายบอกให้ผู้อื่นรู้ถึงวันที่ฉีดพ่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีในนาข้าว ได้แก่ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา ความสามารถในการอ่านเขียน ตำแหน่งทางสังคม อายุ และจำนวนปีที่ใช้สารเคมี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุทธิประภา น. และ อำนาจ ย., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีในนาข้าวจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 194–215, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย