ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

Main Article Content

อนิรุจน์ มะโนธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก ในโครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย แบบประเมินด้าน อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสนทนากลุ่ม วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึง ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและสภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตเซรามิก โดยปัจจัยด้านกายภาพพบว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเตาเผามีความเสี่ยงสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 87.5 ปัจจัยด้านสารเคมีพบว่า ในส่วนของงานชุบเคลือบมี      ความเสี่ยงด้านสารเคมีสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43 และปัจจัยด้านการยศาสตร์ พบว่า มีท่าทางการทำงานที่ซ้ำซากและนั่งบนเก้าอี้ทำงานเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 70 สำหรับการสนทนากลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาจากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานคือ 1) ด้านการจัดรูปงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเตาเผา ควรมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศให้เหมาะสม โดยจัดพื้นที่การทำงานระหว่างเครื่องจักรและพนักงานให้ชัดเจนและเพิ่มการระบายอากาศทั้งแบบธรรมชาติและการติดตั้งพัดลมในพื้นที่ที่จำเป็น 2) ด้านหน่วยที่ทำงาน พบว่าในขั้นตอน การชุบเคลือบพนักงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และควรติดฉลากระบุ ความเป็นอันตรายของสารเคมีอย่างชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ และ 3) ด้านการจัดเก็บและขนย้าย ควรมีการใช้อุปกรณ์ช่วยขนย้ายในขณะปฏิบัติงานและควรมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้าจาก
การทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มะโนธรรม อ., “ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 175–193, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย